Školní řád MŠ Rotava

 

     Základní škola a mateřská škola Rotava, příspěvková organizace 

    Nová Plzeň 673, Rotava 357  01

   tel.: 352 668 409

 

ŠKOLNÍ ŘÁD  2022/2023

 
ŠKOLNÍ RÁD VE FORMÁTU PDF.
 
 
 

Ředitelka mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci  a zaměstnanci školy.

  

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 
 
2. 1  Každé přijaté dítě má právo 
a)  na  kvalitní  předškolní  vzdělávání  v rozsahu  uvedeném  v bodě  1.  tohoto  školního  řádu, 
zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti, 
Mateřská škola  
b) na  zajištění  činností  a  služeb  poskytovaných  školskými  poradenskými  zařízeními 
v rozsahu stanoveném ve školském zákoně, 
c)  na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.  
 
2. 2 
Při  vzdělávání  mají  dále  všechny  děti  práva,  která  jim  zaručuje  Listina  lidských  práv  a  
svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem. 
 
2. 3      Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka 
mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí 
k jeho všestrannému rozvoji. 
 
2. 4  Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu. 
 
2. 5      Ochrana osobnosti dítěte 
-  pedagogičtí  pracovníci  mají  povinnost  zachovávat  mlčenlivost  a  chránit  před  zneužitím 
osobní  údaje,  informace  o  zdravotním  stavu  dětí  a  výsledky  poradenské  pomoci  školského 
poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku,  
- právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních 
údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy 
k ochraně osobních údajů,  
-  zpracování  osobních  údajů  dětí  za  účelem  propagace  školy  (webové  stránky,  propagační 
materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí.