Školní řád MŠ Rotava

      Mateřská škola Rotava, příspěvková organizace 

    Sídliště 674, 357 01 Rotava

   tel.: 352 678 232

 

ŠKOLNÍ ŘÁD  2018/2019

 
 

Ředitelka mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 

 

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní 

výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

 

1.1       Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání

 

a)         podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

b)        podílí se na jeho zdravém citovém, 

            rozumovém a tělesném rozvoji,

c)         podílí se na osvojování základních pravidel 

            chování dítětem,

d)        podporuje získávání základních životních hodnot a 

            mezilidských vztahů dítěte,

e)         vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

f)         napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před 

            jejich vstupem do základního vzdělávání,

g)        poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se 

           speciálními vzdělávacími potřebami,

h)        vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

 

1.2       Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah 

            vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

 

1.3       Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího 

            programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v 

            § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména 

            pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky 

            č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

 

 

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 
 

2. 1      Každé přijaté dítě má právo

a)    na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 

       1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho 

       schopností a rozvoj jeho osobnosti,

b)   na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými 

       zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

c)    na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 

2. 2      Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje 

            Listina lidských práv a  svobod a Úmluva o právech dítěte a 

            práva stanovená školským zákonem.

 

2. 3      Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované

            dítě, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním

             vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

 

2. 4      Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení 

            ostatních článků tohoto školního řádu.

 

2.5      Ochrana osobnosti dítěte

- pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat 

mlčenlivost a chránit před zneužitím   osobní údaje, informace 

o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského 

poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s 

nimiž přišli do styku,

- právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, 

na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti 

zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k 

ochraně osobních údajů,

- zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace 

školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) 

je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí.

 

3. Základní povinnosti děti přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

3.1       Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ.

3.2       Dítě má povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků 

            a ostatních zaměstnanců mateřské školy.

3.3       Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami, učebními

            pomůckami a dalším vybavením mateřské školy.

 

4. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

 
 
4.1       Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci 
            nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) 
            mají právo na informace o průběhu a výsledcích                      
            vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím 
            mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání 
            dětí, na poradenskou pomoc mateřské 
            školy nebo školského poradenského zařízení v 
            záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.
 
4.2       Konkretizace realizace práv zákonných zástupců 
            při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v 
            Čl. III „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných 
            zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných
            vztahů zákonných zástupců s 
            pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

 

5. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

 
 

5. 1      Zákonní zástupci dětí jsou povinni

a)          přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání 

            (od počátku školního roku, který následuje po dni, 

            kdy dítě dosáhne pátého roku věku),

b)        zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu 

            do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,

c)         na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit 

            projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

d)         informovat mateřskou školu o změně zdravotní 

            způsobilosti, zdravotních obtížích

            dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by 

            mohly mít vliv na  průběh vzdělávání dítěte,

e)         dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami 

            stanovenými školním řádem,

f)         oznamovat mateřské škole údaje, které jsou podstatné 

            pro průběh vzdělávání nebo 

            bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích 

            (údaje pro vedení školní matriky),

g)        ve stanoveném termínu hradit úplatu za 

            předškolní vzdělávání a stravné.

 

Čl. II Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

6. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

6. 1      Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období 

            od 2. května do 16. května.Do mateřské školy zřízené

             obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, 

            které  před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 

            čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého 

pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském 

obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí 

uvedeného ve školském rejstříku.

 

6. 2     Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

            předkládá zákonný zástupce dítěte:

a)      žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,

b)      potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním,

         má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování 

          podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

6. 3      Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy 

            sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte 

            v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

 

7. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání

 

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka 

mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 

a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), v platném znění.

 

8. Ukončení předškolního vzdělávání

 

8. 1      Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění 

            písemně oznámeném  zákonnému zástupci dítěte 

            rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

a)        se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní 

            předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

b)         zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně 

            narušuje provoz mateřské školy,

c)         ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte 

            lékař nebo školské poradenské zařízení,

d)        zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání 

            v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) 

            ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

8. 2     Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze 

            v případě dítěte, pro které je  předškolní vzdělávání povinné.

 

9. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

 

9. 1      Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek 

            jako občané České republiky mají také občané jiného 

            členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

9. 2    Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k 

            předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek 

            jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo 

            pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou 

            azylanty, osobami používajícími doplňkové ochrany, žadatelé o 

            udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. 

            Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného 

            členského státu Evropské unie, kteří na území 

            České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, 

            kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale 

            nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky 

            řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

 

Čl. III Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zastupců se zaměstnanci mateřské školy

 
 

10. Docházka a způsob vzdělávání

 

10. 1    Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy 

            písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte 

            docházku dítěte do mateřské školy.

10. 2    Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu docházky 

            nebo způsobu stravování (na základě lékařského doporučení), 

            je nutno tuto změnu dohodnout s ředitelkou mateřské školy.

10. 3    Jedná-li se o děti, které se v mateřské škole pravidelně vzdělávají 

            kratší dobu, než odpovídá provozu mateřské školy,

             lze dohodnout prodloužení docházky dítěte, jemuž nebyl 

            rozsah vzdělávání omezen v rozhodnutí o přijetí, nejdříve s 

            účinností od prvního dne druhého kalendářního měsíce             

            následujícího po uzavření dohody. O uzavření této dohody ředitel 

            mateřské školy neprodleně informuje zákonného zástupce 

            dítěte, které se vzdělává ve zbývající době.

10. 4    Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní 

            docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání 

            se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost předškolního 

            vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období 

            školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v 

            základních a středních školách.

10. 5    Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte

             ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, 

            telefonicky, nebo osobně. Pokud se jedná o dítě s povinným 

            předškolním vzděláváním, nejpozději do 3 dnů po návratu 

            dítěte do mateřské školy písemně v docházkovém listě dítěte 

            s uvedením důvodu absence.

 

10. 6    Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního 

            vzdělávání se rozumí
 

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez 

pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve 

třídě přípravného stupně základní školy speciální,

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve 

které ministerstvo povolilo plnění povinné školní 

docházky dle § 38a školského zákona.

                                            

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního 

vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit 

tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen 

učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná 

povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

11. Individuální vzdělávání

 

11.1     Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání 

            povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit 

            individuální vzdělávání. Má-li být dítě individuálně vzděláváno 

            převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen 

            toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. 

            V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního 

            vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení 

            o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, 

            kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 

Oznámení zákonného zástupce o individuálním 

vzdělávání dítěte musí obsahovat:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo 

trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

 

11. 2    Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů 

            v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému 

            zástupci další postup při vzdělávání.

            Ředitelka mateřské školy stanoví termíny ověření vždy na 

            druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince. 

            Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen 

            individuálně, nebo s nimi dohodnut.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen 

zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo 

dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání 

dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, 

a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy o ukončení 

individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. 

Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze 

dítě opětovně individuálně vzdělávat. 

 

12. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke

vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonných zástupcům po ukopnčení vzdělávání

 

12.1     Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy 

            předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickým ¨

            pracovnicím ve třídě MŠ.

12.2     Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání 

            od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, 

            do které dítě dochází, popřípadě na zahradě mateřské školy a 

            to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí 

            zákonnými zástupci.

12.3     V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální 

            délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně 

            dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání 

            po ukončení vzdělávání.

12.4     Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání 

            a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné 

            pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní 

            zástupci ředitelce mateřské školy.

12.5     Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, 

            příslušný pedagogický pracovník setrvá s dítětem v mateřské škole a

            a)         pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

            b)        informuje telefonicky ředitelku školy,

            c)         řídí se postupem doporučeným MŠMT - obrátí se na obecní úřad, 

                        který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně 

                        právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči,

            d)        případně se obrátí na Policii ČR - podle § 

                        43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, 

                        ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit 

                        se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.

12. 6    Úhradu nákladů spojených se zajištěním péče o dítě v těchto 

            mimořádných situacích mateřská škola vyžaduje 

            od zákonných zástupců dítěte. 

 

13. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

 

13. 1    Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, 

            zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných

            podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním 

            vzdělávacím programu, který je volně přístupný v šatně 

            mateřské školy a na webových stránkách školy.

 

13. 2    Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku 

            v době určené pro příchod a odchod dětí do mateřské školy 

            a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického 

            pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, 

            do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

 

13.3     Ředitelka mateřské školy nejméně dvakrát za školní rok svolává 

            třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni 

            o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných 

            záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může 

            být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, 

            a to zejména z provozních důvodů.

 

13. 4    Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské 

            školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím 

            pedagogickou činnost ve třídě, individuální pohovor, na kterém 

            budou projednány podstatné připomínky zákonných 

            zástupců ke vzdělávání dítěte.

 

13. 5    Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající 

            pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat 

            zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání 

            závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

14. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

 

14. 1    Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako 

            jsou výlety, exkurse, divadelní a filmová představení pro 

            děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném 

            předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení 

            pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému 

            zástupci po ukončení denního vzdělávání, popřípadě písemným 

            upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně.

 

14. 2    V případě, že součástí akcí uvedených v bodě 14. 1. bude i 

            finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola souhlas 

            zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a  pro děti, 

            jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po 

            dobu konání takovéto akce vzdělávání v jiné třídě.

 

 

 

15. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

 

15. 1    Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá 

            nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí 

            tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti 

            dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo 

            osobně mateřské škole.

 

15. 2    V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže 

            se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost 

            bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně 

            předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení 

             této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky.

 

15. 3    Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole 

            informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického 

            pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, 

            které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

 

15. 4    Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně 

            zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a 

            dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít 

            vliv na průběh vzdělávání dítěte.

 

 

16. Stanovení  podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské škole

 

16. 1    Úhrada úplaty za vzdělávání

 

Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní 

vzdělávání podmínky stanovené ve směrnici o úplatě v MŠ.

 

16. 2    Úhrada stravného 

 

Zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky 

stanovené ve směrnici o úhradě stravného.

 

17. Základní pravidla chování zákoných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci meteřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

a)      dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a 

         vnitřní režim mateřské školy,

b)      řídí se školním řádem mateřské školy,

c)      dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, 

         s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými 

         zástupci dětí pravidla slušnosti  a vzájemné ohleduplnosti.

 

Čl. IV Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 
 
 

18. 1    Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s 

            určenou dobou pobytu od 5:30 do 16:00 hod.

 

18. 2    V měsících červenci nebo srpnu ředitelka mateřské školy po dohodě se 

            zřizovatelem přeruší provoz mateřské školy na dobu zpravidla 4 týdnů. 

            Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka                  

            nejméně 2 měsíce předem na přístupném místě ve škole, tzn. v šatnách dětí, 

            na vstupních dveřích, dále na webových stránkách školy a ve zpravodaji města

 

18. 3    Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se 

            zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v 

            odstavci 18. 2. Za závažné důvody se považují organizační či technické 

            příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. 

            Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské 

            školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení 

            nebo přerušení provozu rozhodne.

 

18. 4    Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné 

           třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.

 

19. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 

19. 1    Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího 

           programu probíhá v základním denním režimu 

 

Povinné předškolní vzdělávání probíhá od 8:00 do 12:00 hodin.

Ke spojování dětí z různých tříd dochází pouze z  nutných 

organizačních důvodů a na nezbytně nutnou dobu.

 

 

 

20. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

 

20. 1    Děti se přijímají v době od 5:30 hod do 8:00 hod.  Po předchozí dohodě 

            s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době.Do 7 hodin se děti schází ve 

            třídě Šnečci. Od 7 hodin ve svých třídách.

 

20. 2    Přivádění a převlékání dětí:

Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte 

do označených poliček a skříněk. Věci dětí rodiče označí tak, 

aby nemohlo dojít k záměně.

 

20. 3    Předávání a vyzvedávání dětí:

Rodiče jsou povinni děti přivádět až do třídy a osobně je předat učitelce. 

Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce.

Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné. 

Děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené.

 

20. 4    Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ:

            Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12:15 a 12:30 hod. 

           Poté se děti ze třídy Šnečci stabilně rozdělují na odpočinek a odpolední činnosti 

           do tříd Housenky a Broučci, kde mají zajištěny své lůžkoviny. Od 15:20 se zbylé 

           děti scházejí ve třídě Broučci, odkud si je rodiče vyzvedávají  do 16  hod.

             V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují vyzvednout dítě před 

           odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy 

           (zápis do sešitu v šatně). Při odchodu dostanou děti svačinu – 

           pokud to umožňují hygienické normy

 

21. Délka pobytu dětí v MŠ:

 

21. 1    Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodičů. 

            Děti přicházejí do MŠ do 8:00 hod. Pozdější příchody 

            dohodnou rodiče s učitelkami předem.

 

22. Způsob omlouvání dětí:

 

22. 1    Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte:

a) písemně do sešitu v šatně a to na následující den/dny

b) osobně ve třídě učitelce

c) telefonicky na číslech: 602 481 468, 739 455 076

d) mailem na adrese: ms.rotava@seznam.cz

 

23. Odhlašování a přihlašování dětí ke stravě

 

23. 1     Rodič je povinen odhlásit své dítě nejdéle do 8 hodin příslušného 

dne /lze telefonicky na    tel. čísle 602 481 468, 739 455 076 /v případě, 

že tak neučiní, bude mu účtováno stravné příslušného dne, jako by dítě v MŠ bylo/. 

V souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. §4 odst. 9 si může strávník dotovaný 

oběd odebrat pouze v první den jeho neplánované nepřítomnosti v mateřské škole a 

to od 11:15 – 11:30 hodin ve školní jídelně (do vlastně doneseného jídlonosiče). 

V dalších dnech je dítě automaticky odhlašováno.

Stravu dítěte je možné přihlásit v době od 6:00 do 14:00 a to vždy den předem. 

 

24. Pobyt venku

 

24. 1    Za příznivého počasí tráví děti venku zpravidla 2 hodiny.

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, 

znečištěné ovzduší nebo teplota pod – 10°C, stejně tak 

vysoké teploty v letních měsících.

 

25. Změna režimu

 

25. 1    Stanovený základní denní režim může být 

            pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího 

            programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových 

            představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí. 

 

Čl. V Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 
 
 

 26. 1    Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitel 

            mateřské školy převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím 

            pověřené osoby, až  do doby, kdy je učitel mateřské školy předá jeho 

            zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené 

            osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného 

            zákonným zástupcem dítěte.

 

 

27. Ochrana před rizikovým chováním a před projevy 

diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

27. 1    Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

27. 2    V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci a za pomoci školských poradenských zařízení.

 

27. 3    Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

 

Čl. VI Zacházení s majetkem mateřské školy

 

 

28. Chování dětí při zacházení s majetkem 

mateřské školy v rámci vzdělávání

 

28. 1    Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují 

            pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s didaktickými 

            pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a 

            nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

29. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem 

mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 

29. 1    Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu 

            nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému 

            ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi 

            mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v 

            kterých dítě přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s       

            pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte, 

            popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny 

            týkajícího se stravovaní dítěte.

 

29. 2    Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci 

            povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a 

            v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost 

            neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

30. Zabezpečení budovy MŠ

 

30. 1    Školní budova je zabezpečena prostřednictvím 

            videotelefonů a elektronických zámků.  Každý z pracovníků školy, 

            který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich 

            návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. 

            Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře 

            hlavního vchodu i všech únikových východů.

 

31. Další bezpečnostní opatření

 

31. 1    Ve všech budovách a prostorách mateřské školy platí 

            přísný zákaz kouření, požívání alkoholu, používání 

            nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání            

            osobních věcí zaměstnanců na místa, která k 

            tomu nejsou určena.

 

 

Čl. VII Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

 

32.Práva pedagogických pracovníků

 

 

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

a)      na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich 

          pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím 

          nebo psychickým nátlakem ze strany dětí  nebo zákonných zástupců 

          dětí  a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým 

          pracovníkem ve škole,

b)      aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno 

         v rozporu s právními předpisy,

c)      na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu 

         se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, 

         speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,

d)     na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

 

33.Povinnosti pedagogických pracovníků

 

Pedagogický pracovník je povinen

a)      vykonávat pedagogickou činnost v souladu se 

         zásadami a cíli vzdělávání,

b)      chránit a respektovat práva dítěte,

c)      chránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem 

         formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,

d)     svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní 

        a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,

e)     zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, 

        informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci 

        školského poradenského zařízení a školního 

        poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,

f)      poskytovat dítěti nebo zákonnému zástupci nezletilého 

        dítěte informace spojené s výchovou a vzděláváním.

 

 

Čl. VIII Zavěrečná ustanove

 

33        Kontrolou provádění ustanovení této směrnice 

            je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Petra Soumarová

 

34        Zrušuje se předchozí znění této směrnice. 

            Uložení směrnice se řídí Spisovým řádem školy.

 

35        Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018

 

 

Rotava, 31. 8. 2018

 

 

 

Mgr. Jaroslava Červenková, DiS.

ředitelka mateřské školy