Úplata za předškolní vzdělávání

 

možno otevřít i ve formátu pdf. 

úplata_MŠ_Rotava_2021-2022.pdf (981991)

 

 

Obecná ustanovení

 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

 

1.  Stanovení a splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

 

a) Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje ředitelka školy na období školního roku a zveřejňuje ji na přístupném místě ve škole nejpozději

do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.

b)  Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční.

c)  Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku, nejvyšší možná úplata vychází ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, v němž se úplata stanoví.

d)  Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána ředitelce mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc zákonným zástupcem dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzickou osobou, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitelky školy o této žádosti nabude právní moci.

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

2.  Zvláštní výše úplaty stanovená pro případ omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů v kalendářním měsíci

 

a) Ředitelka školy stanoví výši úplaty způsobem obdobným stanovení běžné výše úplaty a zveřejní ji na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy (týká se měsíců července a srpna), v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

b) Výše úplaty musí být stanovena tak, aby nepřesáhla poměrnou část výše úplaty, která je stanovena pro měsíce, v nichž není omezen provoz, a to odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu.

 

3.  Prominutí úplaty za předškolní vzdělávání

 

 Osvobozen od úplaty je
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku

na péči

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

 

      4.  Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání 

               pro školní rok 2021/2022

 

       a) celodenní                                                             300,- Kč

       b) s omezenou docházkou                                         200,- Kč

       c) úplata při přerušení provozu (měsíce červenec a srpen) 

                delším než 5 vyučovacích dní v měsíci bude stanovena k 1. 5. 2022, 

                v ostatních případech ihned                                                                

       d) vzdělávání v posledním ročníku                          bezúplatně

     

       Plátce hradí úplatu v hotovosti v pokladně Základní školy a mateřské školy nebo

         bankovním převodem.

 

5.  Závěrečná ustanovení

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: p. Jitka Slavíková

 

Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2021

 

 

Rotava dne 23. 6. 2021                            Mgr. Jaroslava Červenková,DiS.

                                                                   ředitelka mateřské školy