MŠ Rotava školní vzdělávací program

Mateřská škola Rotava, příspěvková organizace
Sídliště 674, 357 01 Rotava

 

Č. j.: VMŠ/99/2017

 

    ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

"Po celý rok - do přírody krok."

 

            ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ       ´

Mateřská škola" V trávě"

 

V trávě je krásně, tak sladce voní,
příroda prosí-nebuďte sloni.
My sloni nejsme, půjdeme tiše,
co příroda nám dává, chceme vidět i slyšet.

 

Kdo v trávě žije a co v ní roste,
chovejme se jak zdvořilí hosté.

Příště až půjdeme do těch míst zase,

zažijeme pohodu v pestré té kráse.

 

..................................................................................................................................

 

Obsah:

Identifikační údaje                                            str 4

Charakteristika školy                                         str 5   

Podmínky vzdělávání                                        str 6

Organizace vzdělávání                                      str 9

Charakteristika vzdělávacího programu              str 12 

Vzdělávací obsah                                            str 18

Evaluační systém                                            str 31 

Přílohy                                                           str 37

 

..............................................................................................................................

Identifikační údaje

 

Mateřská škola Rotava, příspěvková organizace

Adresa školy: Sídliště 674, 357 01 Rotava

Telefon: 352 678 232, 739 455 076, 602 481 468

e-mail: ms.rotava@seznam.cz

www: msrotava.net

 

Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Červenková

 

Právní forma: příspěvková organizace obce od 1. ledna 2003

 

Zřizovatel: Město Rotava

 

 • Školní vzdělávací program naší mateřské školy (dále jen ŠVP), byl zpracováván postupně v průběhu let 2003 až 2010. Na jeho podobě se podílel kolektiv mateřské školy a rodiče dětí.Zůstává otevřen a podle potřeby bude doplňován a přetvářen, aby co nejlépe vyhovoval podmínkám naší mateřské školy, respektoval potřeby dětí a názory a připomínky rodičů.
 • Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a okolní kouzelné přírody.
 • Aktualizace ŠVP byla předložena a projednána na pedagogické radě dne 31. srpna 2017.
 • Platnost ŠVP:od 1.9.2017
 • Vydává ředitelka mateřské školy Mgr. Jaroslava Červenková.

4

................................................................................................................................................................................................................................

 

Charakteristika školy

 
 

Mateřská škola byla od l. ledna 2003 zřízena jako samostatná příspěvková organizace města Rotava. Kapacita mateřské školy je 125 dětí.

Počátky naší mateřské školy spadají do roku 1967, kdy byla k l. dubnu uvedena do provozu. Byla zasazena doprostřed tehdy nového sídliště.

Mateřskou školu obklopuje rozsáhlá zahrada s cípem lesa kolem 4 účelových budov pavilónového typu propojených spojovací chodbou.

Příznivě působí skutečnost, že zahrada bezprostředně sousedí s lesem, který dětem nabízí velké množství podnětů k poznání a pozorování okolní přírody.

V hlavním pavilonu se nachází třída předškoláků s celodenním provozem a třída věkově smíšená s polodenním provozem. Ve 2. pavilonu se nachází třída pro nejmladší děti. Jednotlivé třídy jsme pojmenovali názvy, které vychází ze zaměření naší mateřské školy na přírodu – Broučci, Šnečci, Housenky. Ve 3. pavilonu byla vybavena tělocvična mateřské školy. V hospodářském pavilonu jsou umístěny kanceláře ředitelky školy a vedoucí školní kuchyně, školní kuchyně, sklady, prádelna a sušárna. Průchod mezi všemi 4 pavilony umožňuje spojovací chodba. Stanovená provozní doba od 5.30 do l6.00 hod vyhovuje místním podmínkám. Součástí mateřské školy je školní jídelna s kapacitou l35 jídel. Tradicí je několikaletá spolupráce se základní školou, s KIC Rotava, knihovnou, hasiči, Městskou policií a Policií České republiky a mnoha dalšími institucemi.

 

 

5

...........................................................................................................................................................................................................................................

 

Podmínky vzdělávání

 

■ Personální podmínky

V mateřské škole o děti pečuje celkem 9 pracovnic.

Z toho 5 pedagogické pracovnic včetně ředitelky školy a 4 provozní pracovnice - 2 uklízečky, vedoucí školní kuchyně a kuchařka.

Po odborné a organizační stránce je škola řízena ředitelkou školy. Jako poradní orgán spolupracuje s ředitelkou školy pedagogická rada. Některé záležitosti ekonomického charakteru má ve své kompetenci vedoucí školní jídelny a účetní školy. Rozdělení pracovních povinností, přenos kompetencí a odpovědnost za svěřené úseky jsou  určeny v Organizačním řádu školy a v pracovních náplních zaměstnankyň.

Učitelky včetně ředitelky se pravidelně účastní vzdělávacích akcí pořádaných Pedagogickým centrem v Karlových Varech, NIDV, Krajským úřadem Karlovarského kraje Odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

■ Věcné podmínky

Budovy mateřské školy jsou nově zatepleny. Komunikace a chodníky jsou po celkové rekonstrukci včetně nového osvětlení a parkoviště.

Mateřskou školu obklopuje velká, udržovaná zahrada, do které zasahuje cíp lesa. Lesní porost poskytuje dětem příjemné prostředí pro oddech, hry, podněty pro poznávání i pohybové vyžití. Součástí zahrady je dětské hřiště, které naše děti mohou po domluvě se zřizovatelem využívat samostatně v dopoledních hodinách. Na zahradě máme také vlastní koutek s kolotočem, houpačkou a skluzavkou.

Prostorové podmínky vyhovují počtu dětí, hygienickým normám i realizaci výchovně vzdělávací činnosti. Třídy slouží zároveň jako jídelny, jsou prostorné, slunné, děti z nich mají bezpečný přístup do šaten a sociálního zázemí. Nábytek je vhodně a funkčně rozmístěn, prostory heren jsou upraveny do hracích koutků s možností variabilního řešení. Je uzpůsoben tak, aby děti měly volný přístup k hračkám a pomůckám.

Ve všech třídách je k dispozici klavír a rytmické nástroje. Mnoho doplňků učitelky

vyrábějí svépomocí. Odborná literatura pro pedagogické zaměstnankyně je soustředěná ve třídě Broučci a v ředitelně.

Počítačové sestavy jsou umístěny v ředitelně, v kanceláři vedoucí školního stravování a ve všech třídách.

Snažíme se, aby interiéry tříd i ostatních prostor měly vysokou estetickou úroveň, příznivě působí doplňky zhotovované učitelkami a dětmi.

■ Psychosociální podmínky, životospráva

Snažíme se, aby děti měly na hry a spontánní aktivity dostatek času. Dětem nabízíme dostatečný prostor pro pohyb, hru i relaxaci, respektujeme jejich individuální tempo.

Při přijímání nových dětí do naší mateřské školy uplatňujeme individuální adaptační režim, nabízíme rodičům možnost s dítětem v mateřské škole pobývat. U dětí je 

 

 

 

6

...............................................................................................................................................................................................................................

 

zohledněna individuelní potřeba spánku. Těm ,které neusnou, jsou nabízeny klidové činnosti mimo lůžko. Pro děti nadané vyhledáváme nadstandardní aktivity v odborné literatuře zaměřené k rozvoji jejich mimořádného nadání. Denně zařazujeme cvičení a dle povětrnostních podmínek pobyt dětí venku.

 

V průběhu dne mají děti volný přístup k nápojům. Dodržujeme tříhodinový interval mezi jídlem. Vedeme děti k dodržování hygienických pravidel a pravidel v sebeobslužných činnostech.

 

Při sestavování jídelníčků využíváme možností zdravé výživy. Naše strava je pestrá a vyvážená, nejsme jednostranně orientováni. Do jídelníčku zařazujeme celozrnné pečivo, zakysané mléčné výrobky a další potraviny zdravé výživy.

Bereme ohledy na stravovací návyky z domova, ale snažíme se naučit jíst děti zeleninu, ovoce, saláty, naučit mít potřebu tekutiny apod. Nenutíme děti do jídla, děti mají právo samy si určit porci jídla. Během stravování dbáme na klidné prostředí ve třídě. Dbáme na pitný režim, k dispozici jsou různé druhy čajů, džusy, citronády a voda. Zařazujeme pestrou stravu odpovídající současnému poznání o tom, jaká výživa nám prospívá.

Respektujeme individuální požadavky rodičů, stravovací zvláštnosti a zdravotní hlediska dětí.

 

Den v naší škole

 

Každé dítě i dospělý potřebuje mít v režimu určité vztyčné body, které se opakují, jsou pravidelné. Potřebuje také, aby se činnosti střídaly, nepřetěžovaly organismus. K tomu slouží „ režim dne". V mateřské škole jsme vytvořili takový režim, kde je dostatek času na hru a pobyt venku. Zároveň ale děti znají pravidla, podle kterých se ve škole žije. Dodržujeme určitá pravidla daná ve třídě, učíme se je chápat a dodržovat. Tato pravidla vytvářejí paní učitelky společně s dětmi. Vzdělávací činnosti řídíme nenásilně, umožňujeme dětem změnu a oddych. Ve škole se nenudíme, když si nehrajeme, určitě něco zajímavého vyrábíme, zpíváme, tančíme, kreslíme, sledujeme divadla, prostě se všestranně rozvíjíme.

 

 

7

.............................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                  

Sociální klima

 

Sociální klima

... Každé dítě je talentované, každé nese v sobě úspěch, třeba i malý...

Uspokojujeme každodenní přirozené potřeby dětí. Snažíme se povzbuzovat a posilovat sebedůvěru dítěte, chránit ho před situacemi a vlivy, které nezvládá a které ho stresují. Snažíme se vytvářet dětem podmínky k seberealizaci, sebedůvěry, sounáležitosti, pořádku, pravidel a lásky. Nabízíme dětem činnosti, které rozvíjejí pozitivní myšlení, cítění, prožívání ve vztahu k sobě a k druhým. Sledujeme dítě od počátku tak, abychom znali jeho kladné i záporné vztahy k určitým činnostem. Citlivě podporujeme dítě v tom, co se mu nedaří, nesrážíme jeho dětskou zvídavost a pokusy v nové činnosti.

Škola se snaží vytvářet sociální klima na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi lidmi v mateřské škole i na straně rodičů. Je to mnohdy velmi těžké, každý člověk je individualita, osobnost, ale rádi bychom, aby se nejen děti, ale i dospělí naučili naslouchat, byli ohleduplní, uměli se omluvit, aby přemýšleli o svém chování a jednání, byli vnímaví k okolí.

 

Bezpečnost

 

Na tuto oblast je kladena velká pozornost, je zajištěna certifikovaným bezpečnostním technikem. Probíhá pravidelné školení BOZP a PO včetně závěrečného ověření a testů. Každoročně je prováděna prověrka BOZP. Škola vede povinnou dokumentaci BOZP, má vypracována rizika. Velká pozornost je věnována provádění pravidelných revizí. Děti jsou vždy na začátku školního roku seznámeny formou hry s bezpečnostními pravidly. Vstup do pavilonů mateřské školy je zajištěn prostřednictvím videotelefonů.

 

 

 

8

.............................................................................................................................................................................................................................................................

 

Organizace vzdělávání

 

V mateřské škole máme tři třídy. Dvě s celodenním provozem a jednu polodenní.

Do jednotlivých tříd jsou děti zařazovány podle věkových kategorií a individuálních přání rodičů. Ve třídě Broučci jsou starší děti a předškoláci. Polodenní třída Šnečci je věkově smíšená a nejmladší děti jsou ve třídě Housenky.

V každé třídě je zajištěno souběžné působení dvou učitelů dopoledne při volných činnostech a aktivitách dětí řízených pedagogickými pracovníky nebo v době vycházky a oběda.

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května. Přesný termín zápisu a bližší informace zveřejní ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem v dostatečném předstihu v mateřské škole,na webových stránkách mateřské školy a v místním zpravodaji.  Pokud není kapacita školy naplněna, je možné přijmout do MŠ i dítě mladší 3 let s přihlédnutím k vyspělosti dítěte, nejméně však dvoleté. 

 Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v

odůvodněných případech zvolit individuální vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Pravidla organizace tohoto vzdělávání jsou popsána ve školním řádu.

Organizace chodu mateřské školy je podrobněji popsána ve Školním řádu mateřské školy. Do Školního řádu je možno nahlížet v ředitelně školy a v jednotlivých třídách.

 

 

 

 
   

Naše třídy

 

Třída Broučci

                         

 • Prostředí a vybavení třídy je přizpůsobeno potřebám a hrám dětí ve věku 5 až 7 let. Pro děti jsou vytvořeny koutky pro rozvoj námětových her, koutky hudební, výtvarné a pracovní činnosti a koutky pro konstruktivní činnosti.
 •  Při každodenních činnostech uplatňujeme formu individuálního přístupu, metody prožitkového učení, prvky ekologické výchovy a především různorodé  prvky pracovních a výtvarných činností.
 
 
 

9

...........................................................................................................................................................................................................................................

 

 • Zaměřujeme se na rozvoj mezilidských a kamarádských vztahů a pěstování kladného vztahu k přírodě.
 • Cílem naší práce je dosáhnout u dětí samostatnějšího myšlení, rozhodování a jednání. Připravit je na snazší vstup do základní školy. Zaměřujeme se na správnou výslovnost dětí. U dětí budeme upevňovat stávající a rozvíjet nové dovednosti a návyky. Budeme prohlubovat spolupráci s rodiči hledáním stále nových metod a motivací spolupráce.

 

 

Třída Šnečci

 

 
 • Prostředí a vybavení třídy je přizpůsobeno potřebám a hrám dětí od 3 do 5 let věku. Pro děti jsou vytvořeny koutky pro rozvoj námětových her, koutky hudební, tělesné, výtvarné a pracovní činnosti a koutky pro konstruktivní činnosti.
 • Při každodenních činnostech uplatňujeme formu individuálního přístupu, metody prožitkového učení, prvky ekologické výchovy a především prvky dramatických činností.
 

Cíle naší třídy

 •  vést děti k samostatnosti v sebeobsluze
 •  zlepšovat výslovnost a komunikaci dětí
 •  vést ke kultivovanému chování ke svému okolí
 •  umět nabídnout a přijmout pomoc
 • vést k udržování pořádku ve svém okolí
 • rozvíjet tělesnou a fyzickou zdatnost, vést děti ke správnému držení těla
   
 
 
 

10

.........................................................................................................................................................................................................................................

 

 
Třída Housenky
 
 
 
 
 • Prostředí a vybavení třídy je přizpůsobeno potřebám a hrám dětí od 2 do 4 let věku. Pro děti jsou vytvořeny koutky pro rozvoj námětových her, koutky hudební, tělesné, výtvarné a pracovní činnosti a koutky pro konstruktivní činnosti.
 • Při každodenních činnostech uplatňujeme formu individuálního přístupu, metody prožitkového učení, prvky ekologické výchovy a především prvky pracovní a výtvarné techniky a hudebně pohybové činnosti.
 

Cíle naší třídy:

 • vést děti k samostatnosti v sebeobsluze
 • zlepšovat vyjadřování a výslovnost dětí
 • rozvíjet u dětí představivost a fantazii (umět ji vyjádřit)
 • usměrňovat nepřiměřené reakce dětí (slovní, fyzické)
 • vést k ohleduplnému zacházení s používanými předměty
 • vést k ohleduplnému chování k přírodě
 • umět nabídnout i přijmout pomoc
 • rozvíjet u dětí zpěvnost, hudební cítění a lásku k hudbě
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
 
..........................................................................................................................................................................................................................................
 

 

Charakteristika vzdělávacího programu

 

V naší mateřské škole je vzdělávací činnost založena na nepřeberném množství nápadů, možností, pocitů, prožitků, odpočinku, aktivit, zvídavosti, fantazie, pokusů a omylů, které nám svět okolo nás poskytuje.

 

Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a využíváme přírodního prostředí, které naši školu obklopuje ze všech stran. Maximálně uvolněný časový režim umožňuje všestranně rozvíjet dětskou osobnost. V průběhu dne si děti nejen hrají, ale i tvoří z různých materiálů, malují, kreslí, modelují, stříhají apod. Pravidelně cvičí, často s hudbou, zpívají, recitují, tančí, poslouchají pohádky, navštěvují nás různá divadla. Pobyt dětí v MŠ je zpestřován  dalšími akcemi  jako jsou divadelní představení, koncerty, výlety, besedy, výstavy, karnevaly, sportovní akce, lidové tradice. Tradicí je několikaletá spolupráce se ZŠ, s knihovnou a mnoha dalšími institucemi.

 

 

,, Jsme tu pro děti a víme, že nejvíc 

zraňují dítě ti, kteří nemají čas"

 

Vize školního vzdělávacího programu

 

■Povedeme děti, aby si uvědomily identitu svého těla, měly představu o jeho skladbě a funkci. Vědomě dodržovaly osobní hygienu a sebeobsluhu. Prospívaly tělu aktivním způsobem a vědomě neohrožovaly své zdraví.

 

 

 

 

 

12

..................................................................................................................................................................................................................................

 

■   U dětí budeme podporovat jejich spontánní zvídavost, rozvíjet poznávací dovednosti a city, podporovat jejich prožívání a učit je sebeovládání, podporovat sebedůvěru a učit je sebepoznání a sebehodnocení.

■  U dětí budeme také podporovat přirozenou potřebu kontaktu, komunikace a součinnosti s druhými lidmi, jejich schopnost vnímat a respektovat druhého člověka jako individualitu a být k odlišnostem druhého tolerantní.

   Děti budeme připravovat na budoucí sociální role v soukromém, pracovním i veřejném životě ve společnosti, na dodržování práv a povinností, respektování pravidel chování, na přijetí společenských, kulturních a etických hodnot.

 

    Povedeme děti, aby pochopily, že prostředím je všechno kolem nás, lidé, společnost i příroda, aby byly schopny orientovat se v jednoduchých jevech a dějích, které je bezprostředně obklopují, aby je dovedly zhodnotit, zvažovaly rizika a přínosy a podle toho jednaly, aby se učily odpovědnosti za důsledky svého chování ve vztahu k prostředí, aby se naučily některým dovednostem k jeho ochraně a tvorbě a podílely se na péči o prostředí.

 

Cíle školního vzdělávacího programu

 

Z.Matějček

... Cílem výchovy není, aby všechny děti byly stejné a stejně se chovaly, ale aby při vší rozmanitosti zjevů a povah byly v životě i úspěšné i šťastné

 

■       rozvoj vrozených dispozic a schopností dítěte

■       vybudování základů pro bezbariérový přechod do základní školy

■       rozvoj dítěte zaměřený na kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí

■       vytváření vhodných podmínek pro zvládnutí adaptace dítěte nenásilnou formou, pomoc při překonávání stresu z odloučení od rodičů a domácího prostředí

vzdělání vedeme tak, aby

■       se děti cítily v pohodě ( fyzické, psychické )

 

■       bylo posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti

 

 

 

 

13

............................................................................................................................................................................................................................

 

■       se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi, abychom podněcovali jejich harmonický rozvoj

■       děti měly možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy a cítit se ve skupině bezpečně

■       děti měly dostatek podnětů k prožitkovému učení a radost z něho

■       byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj jejich jazyka a řeči

 


Průběžné cíle školního vzdělávacího programu

■     vést děti k samostatnosti v sebeobsluze

■     zlepšovat výslovnost a vyjadřování dětí     

■     podporovat u dětí přirozenou komunikaci

■     rozvíjet u dětí představivost a fantazii

■     snažit se, aby se dítě identifikovalo se svým tělem, 

        mělo představu o jeho skladbě a jeho funkcích

■     usměrňovat nepřiměřené reakce dětí ( slovní, fyzické)

■     vést k ohleduplnému chování k přírodě

■     vést k ohleduplnému zacházení s používanými předměty

■     rozvíjet u dětí zpěvnost, hudební cítění a lásku k hudbě

■     vést děti, aby uměly nabídnout i přijmout pomoc

■     zvyšovat u dětí sebevědomí a odpovědnost 

        starších dětí ve vztahu k mladším

■     připravovat dítě na budoucí sociální role v soukromém, 

        pracovním i veřejném životě

 

Metody a formy práce

 

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit, které jsou

vzájemně provázané a vyvážené, v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem předškolního dítěte. Užíváme všech tří způsobů učení:

 

       prožitkové

       nápodobou

       sociální

 

 

 

 

14

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

Nejčastější formou je didakticky cílená činnost, která je učitelem přímo nebo nepřímo motivovaná, která je dítěti nabízena a v níž je zastoupeno spontánní   a záměrné učení. V didakticky cílené činnosti je plněn konkrétní vzdělávací cíl formou záměrného i spontánního učení. Toto učení je založeno na aktivní účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení.  Preferovány jsou hravé a tvořivé činnosti.

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných

 

Základním východiskem pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami je respektování individuálních potřeb a možností dítěte. Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Poskytování podpůrných opatření je bezplatné a realizuje je mateřská škola.

 

a) Podpůrná opatření dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Podpůrná opatření představují podporu pro práci pedagoga s dítětem, jehož vzdělávání v různé míře vyžaduje upravit průběh jeho vzdělávání.

Pro děti s  podpůrnými opatřeními 1. stupně je ŠVP podkladem pro zpracování plánu pedagogické podpory. PLPP sestavuje učitel. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory mezi učiteli s cílem stanovení metod práce s dítětem, způsobů kontroly osvojení potřebných dovedností, návyků a postojů. Bude stanoven termín přípravy PLPP a dojde ke společné schůzce se zákonnými zástupci dítěte. Učinnost PLPP bude vyhodnocována ve spolupráci s rodiči. 

Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od 2. stupně je ŠVP podkladem pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu. IVP zpracovává škola na základě doporučení školského poradenského zařízení a je přizpůsoben vzdělávacím možnostem a předpokladům dítěte. 

Zodpovědnou osobou za systém péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami je ředitelka mateřské školy, která pověřuje učitele sestavením PLPP, IVP a komunikuje se zákonnými zástupci. Mateřská škola ve spolupráci se ŠPZ, dítětem a zákonným zástupcem dítěte průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrného opatření. Shledá-li škola, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb dítěte, doporučí zákonnému zástupci dítěte využití poradenské pomoci ŠPZ, tedy PPP nebo SPC. Obdobně škola postupuje i v případě, shledá-li, že poskytovaná podpůrná opatření již nejsou potřebná.

 

 

 

 

15

.............................................................................................................................................................................................................................................

 

b) Vzdělávání dětí mimořádně nadaných

Pokud se u dítěte projeví mimořádné nadání v jedné nebo více oblastech, doporučíme rodičům dítěte vyšetření ve školském poradenském zařízení. Do doby než vyšetření proběhne a škole je školským poradenským zařízením doručeno doporučení ke vzdělávání dítěte, postupujeme při vzdělávání takového dítěte zpravidla podle PLPP. Pokud školské poradenské zařízení identifikuje mimořádné nadání dítěte a doporučí vypracování IVP, postupujeme při jeho zpracování, realizaci a vyhodnocování v úzké spolupráci s rodiči dítěte a školským poradenským zařízením.

Vzdělávání dětí od dvou do tří let


Při práci s dětmi v této věkové kategorii máme na zřeteli specifika vývojové psychologie. Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje. Poznává všemi smysly. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se, bývá silně egocentrické. Neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností   a situacemi, které ji naplňují. V pohybových aktivitách je méně obratné. Proti starším dětem má výrazně méně zkušeností. Rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje dětí tohoto věku jsou velmi výrazné. Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla udrží pozornost jen velmi krátkou dobu.

 Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity.
S ohledem na tuto věkovou kategorii, jsou voleny činnosti tak, aby se děti mladší tří let mohly zapojit dle momentálního rozpoložení, ale necítily tlak ze strany učitelky. Mají možnost opustit kolektivní aktivitu a věnovat se hře nebo činnostem dle vlastní volby.

S ohledem na tuto věkovou kategorii je vybavena třída odpovídajícím nábytkem, hračkami a didaktickými pomůckami. Dětem této věkové kategorie je uzpůsoben stálý pravidelný denní režim s dostatkem času na realizaci činností, úpravou času na stravování, prostor k odpočinku během dne, více individuální péče, srozumitelná a jednoduchá pravidla a řád.
Není-li pobyt v MŠ jednoznačně nezbytný z jakýchkoliv důvodů, kterým je rodina vystavena, snažíme se rodiče přimět k postupnému a nenásilnému vstupu dětí v tomto věku a to tak, aby vše bylo v nejlepším zájmu dítěte.

 

 

 

 

 

 

 

 

16

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

Vzdělávací obsah

Témata školního vzdělávacího programu

 

■   Škola plná kamarádů

■   Draku, draku poleť výš

■   Kde se vzalo, tu se vzalo, plno listí napadalo

■   Už slyším zvoneček

■   Překvapení paní Zimy

■   Za poznáním jdeme světem

■   Otvírání studánek

■   Můj mazlíček

■   Všechno kolem kvete

■   Sluníčko, sviť nám a hřej

 

Hlavní integrované bloky ŠVP vychází z podmínek a potřeb mateřské školy.

Podrobněji jsou rozpracována v Třídních vzdělávacích programech v jednotlivých třídách

 

17

......................................................................................................................................................................................................................................

 

Vzdělávací obsah

Integrovaný blok -"Škola plná kamarádů"

 

Vzdělávací cíle:


                                    1, Seznamování se jmény

Kompetence k učení: dítě zná své jméno, jména kamarádů, sourozenců, učitelek a ostatních zaměstnanců školy

Kompetence k řešení problémů: dítě umí navázat přátelský kontakt s druhým dítětem i dospělým

Kompetence komunikativní: dítě dokáže oslovit svého kamaráda i dospělého

Kompetence sociální a personální: dítě si umí samostatně vybrat kamaráda

Kompetence činnostní a občanské: dítě je vstřícné ke kamarádům

Nabídka činností: hra „Na jména", „Kdo jsi", hra na hlazení, pavučina přátelství, kreslení kamarádů, rytmizace jmen.

 

              2. Seznamování se svou značkou a značkou kamarádů

Kompetence k učení: dítě zná svou značku a značku svých kamarádů

Kompetence k řešení problémů: dítě umí vyhledat svou značku v prostoru třídy, umývárny, šatny

Kompetence komunikativní: dítě zvládá říci název své značky a některých značek svých kamarádů

Kompetence sociální a personální: dítě dokáže pomoc kamarádovi při vyhledávání jeho značky

Kompetence činnostní a občanské: dítě používá věci označené svou značkou

Nabídka činností: manipulace s obrázky, hra najdi svou značku.

 

 

 

18

.........................................................................................................................................................................................................................

 

               3.  Seznamování s prostory třídy a mateřské školy

Kompetence k učení: dítě se umí orientovat v prostorách své třídy a mateřské školy

Kompetence k řešení problémů: dítě zvládne dojít do určeného místa

Kompetence komunikativní: dítě dokáže vyřídit vzkaz v určeném místě

Kompetence sociální a personální: dítě si uvědomuje, jak se má chovat v prostorách třídy a mateřské školy

Kompetence činnostní a občanské: dítě udržuje pořádek v prostoru třídy a mateřské školy

Nabídka činností: exkurze po prostorách školy, kreslení mateřské školy, své třídy,hra na školu, samostatné vyřizování vzkazů.

 

                 4. Seznamování se zaměstnanci mateřské školy

Kompetence k učení: dítě zná zaměstnance a umí pojmenovat jejich pracovní činnost

Kompetence k řešení problémů: dítě zná předměty, které používají zaměstnanci mateřské školy k výkonu své práce

Kompetence komunikativní: dítě umí komunikovat se zaměstnanci mateřské školy

Kompetence sociální a personální: dítě hraje námětové hry, obsahující činnosti zaměstnanců mateřské školy

Kompetence činnostní a občanské: dítě si váží práce zaměstnanců mateřské školy

Nabídka činností: námětové hry, manipulace s obrázky, dramatizace.

 

                 5.  Seznamování s hračkami a jejich možnostmi

Kompetence k učení: dítě umí vhodně zacházet s hračkami a rozvíjet hru s nimi

Kompetence k řešení problémů: dítě dokáže uložit hračku na své místo

Kompetence komunikativní: dítě umí VV ztvárnit svou nejoblíbenější hračku

Kompetence sociální a personální: dítě se dokáže podělit o hračku

Kompetence činnostní a občanské: dítě se dokáže rozhodnout pro hračku, hru

Nabídka činností: kreslení své oblíbené hračky, poslech pohádky, manipulace s hračkami v jednotlivých hracích koutcích, hry s míčem, hra s maňáskem, hra s barevným papírem - mačkání.


       

 

 

19

...............................................................................................................................................................................................................................

 

6.    Seznámování s okolím mateřské školy (zahrada,les,Sídliště)

Kompetence k učení: dítě zná okolí mateřské školy

Kompetence k řešení problémů: dítě se umí orientovat na zahradě mateřské školy a v nejbližším okolí mateřské školy (hlavní brána, branka do lesa)

Kompetence komunikativní: dítě pozná mateřskou školu a okolí na fotografii

Kompetence sociální a personální: dítě umí vyjádřit názor na okolí mateřské školy

Kompetence činnostní a občanské: dítě se chová ohleduplně ke svému okolí

Nabídka činností: hry na zahradě školy, vycházky do nejbližšího okolí školy, námětová hra - na les, na mateřskou školu, seznámení a nácvik říkadel s lesní tématikou, manipulace a hra s přírodninami.

 

                                   7.    Seznamování s pravidly třídy

Kompetence k učení: dítě zná pravidla třídy

Kompetence k řešení problémů: dítě si uvědomuje, které pravidlo třídy porušilo

Kompetence komunikativní: dítě umí vyjmenovat pravidla třídy podle symbolů

Kompetence sociální a personální: dítě dodržuje pravidla třídy

Kompetence činnostní a občanské: dítě si uvědomuje nebezpečí, které následuje po nedodržení pravidel třídy

Nabídka činností: námětové hry, kreslení, práce s pracovními listy, hra na honěnou, Ferdo nezlob se.

Pozorování laterality, výslovnosti, slovní zásoby, znalosti barev, sociální úrovně, všeobecných znalostí, dovedností a pozornosti dětí, tělesné a pohybové zdatnosti, hygienických návyků a úrovně sebeobsluhy a znalosti číselné řady.

 

Akce MŠ: Informační schůzky pro rodiče  

 

 

Integrovaný blok -"Draku, draku poleť výš"

 

Vzdělávací cíle:

 

    1. Rozvíjet u dítěte poznatky o vlivu počasí na přírodu v souvislosti s ročním obdobím

Kompetence k učení: dítě umí poznat podzimní počasí

Kompetence k řešení problémů: dítě si uvědomuje znaky počasí a jeho vliv na přírodu

Kompetence komunikativní: dítě dokáže ztvárnit podzimní počasí

 

 

20

....................................................................................................................................................................................................................................

 

Kompetence sociální a personální: Dítě se spolupodílí na společných rozhodnutích ( nepříznivé počasí)

Kompetence činnostní a občanské: dítě si uvědomuje důsledky vlivu počasí vzhledem ke svému zdraví

Nabídka činností: seznámení a nácvik podzimní písně, pohybové a hudební ztvárnění, naslouchání zvuků podzimu, hra s barvou, práce s pracovními listy, vytrhávání mraků, kapek.


            2.   Seznamování dítěte s podzimním ovocem a zeleninou

Kompetence k učení: dítě zná několik druhů ovoce a zeleniny

Kompetence k řešení problémů: dítě umí rozeznat několik druhů ovoce a zeleniny za pomoci smyslového vjemu

Kompetence komunikativní: dítě umí VV ztvárnit ovoce a zeleninu

Kompetence sociální a personální: dítě dokáže poradit kamarádovi při třídění ovoce a zeleniny

Kompetence činnostní a občanské: dítě si uvědomuje význam ovoce a zeleniny pro zdraví

Nabídka činností: kreslení, malování, modelování, hra na obchod, na sadaře, na zahradníky, seznámení a nácvik písně, vypravování a dramatizace pohádky.

 

        3.   Osvojení si poznatků o životě volně žijících zvířat na podzim

Kompetence k učení: dítě má elementární poznatky o volně žijících zvířatech

Kompetence k řešení problémů: dítě dokáže poznat několik druhů volně žijících zvířat

Kompetence komunikativní: dítě umí pastelkami ztvárnit volně žijící zvíře  

Kompetence sociální a personální: dítě má citlivý vztah ke všemu živému

Kompetence činnostní a občanské: dítě si uvědomuje důsledek nesprávného chování v přírodě na zvířata

Nabídka činností: kreslení, malování, modelování, mačkání, vytrhávání, vystřihování, pozorování v lese, manipulace s obrázky, námětové hry, říkanky, dramatizace, pohybové ztvárnění

 

           

 

 

21

.........................................................................................................................................................................................................................

 

4.   Seznamování dítěte s jednotlivými částmi oděvů

Kompetence k učení: dítě umí popsat a poznat jednotlivé části oděvu

Kompetence k řešení problémů: dítě dokáže složit jednotlivé části oděvů

Kompetence komunikativní: dítě umí popsat části oděvů

Kompetence sociální a personální: dítě dokáže pomoci kamarádovi při poznávání jednotlivých částí oděvů

Kompetence činnostní a občanské: dítě si uvědomuje k čemu jednotlivé části oděvů slouží

Nabídka činností: Námětové hry, kreslení, manipulace s obrázky, pozorování výloh.


        5.   Seznamování s pohádkovými postavami 

 

Kompetence k učení: dítě umí poznat pohádkové postavy

Kompetence k řešení problémů: dítě umí charakterizovat vlastnosti pohádkové postavy

Kompetence komunikativní: dítě umí vyprávět jednoduchou pohádku

Kompetence sociální a personální: dítě chápe,že nespravedlnost, ubližování a násilí se nevyplácí

Kompetence činnostní a občanské: dítě má základní dětskou představu o tom co je dobro a co je zlo

Nabídky činností: dramatizace, vyprávění, poslech, výtvarné a hudební činnosti, divadelní představení, pracovní listy

 

Akce MŠ:  Drakiáda

 

Integrovaný blok -"Kde se vzdalo, tu se vzalo, plno listí napadlo"

 

Vzdělávací cíle:


                            1. Rozvíjet u dětí poznatky o druzích dřevin

Kompetence k učení: dítě umí rozlišit jehličnaté a listnaté dřeviny a zná několik druhů stromů a keřů

Kompetence k řešení problémů: dítě umí přiřadit plody k jednotlivým dřevinám

Kompetence komunikativní: dítě dovede využít encyklopedie a knihy k získávání poznatků

Kompetence sociální a personální: dítě spolupracuje s kamarády a při společné hře (na školu, na les,.. )

Kompetence činnostní a občanské: dítě si uvědomuje význam dřevin (čistění ovzduší)

Nabídka činností: pozorování v přírodě, manipulace s obrázky,pohybové hry, kreslení,malování, modelování, hudební činnosti,...

 

 

22

......................................................................................................................................................................................................................

    

                                 2. Seznamování s lidským tělem

 Kompetence k učení: dítě dokáže pojmenovat části lidského těla

 Kompetence k řešení problémů: dítě dokáže určit pravou a levou stranu

Kompetence komunikativní: dítě zvládne nakreslit lidskou postavu přiměřeně svému věku

Kompetence sociální a personální: dítě je schopno chápat, že lidé jsou různí

Kompetence činnostní a občanské: dítě dbá o své zdraví i zdraví druhých

Nabídka činností: vyhledávání v encyklopedii, vycházka ke zdravotnímu středisku, námětové hry (na lékaře,.), práce s pracovními listy.

 

                        3. Vést děti k poznávání jednotlivých potravin

Kompetence k učení: dítě zná několik druhů potravin

Kompetence k řešení problémů: dítě pozná na základě smyslových vjemů jednotlivé potraviny

Kompetence komunikativní: dítě v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými

Kompetence sociální a personální: dítě dodržuje etiku stolování

Kompetence činnostní a občanské: dítě si váží potravin

Nabídka činností: ochutnávání, kreslení,malování,modelování, pečení,...

Akce MŠ: třídní výlety, pečení vánočního cukroví s maminkami

Doplňkový tématický okruh:

    

                                        4. Nákupní centra - obchody

Kompetence k řešení problémů: dítě se umí orientovat v prostoru (před, za, nahoře, dole, vedle, vlevo, vpravo)

 

 

 

23

..................................................................................................................................................................................................................

 

Integrovaný blok -"Už slyším zvoneček"

 

Vzdělávací cíle:

 

               1. Upevňovat u dětí poznatky o rodině a vývojovém stádiu člověka

Kompetence k učení: dítě má elementární poznatky o vývojovém stádiu člověka

Kompetence k řešení problémů: dítě umí napodobit činnost jednotlivých členů rodiny

Kompetence komunikativní: dítě vypráví o své rodině

Kompetence sociální a personální: dítě umí přijmout roli jednotlivých členů rodiny

 Kompetence činnostní a občanské: dítě se chová uctivě ke starší osobě

 

Nabídka činností: námětové hry, výtvarné ztvárnění členů rodiny, Betlém, hudební a tělesné činnosti

 

                     2. Seznamování s vánočními tradicemi a zvyky

 

Kompetence k učení: dítě aktivně prožívá přípravy na vánoční svátky

Kompetence k řešení problémů: dítě umí vytvářet dárky pro své nejbližší

Kompetence komunikativní: dítě umí vyjádřit vánoční atmosféru slovem, písní, gestem, pohybem, dramatizací

Kompetence sociálno a personální: dítě se umí zapojit do vánočního setkání se svými nejbližšími

Kompetence činnostní a občanské: dítě přistupuje odpovědně k přípravě vánočních setkání

Nabídka činností: výroba dárků, zpěv koled, poslech koled, zdobení stromečku, dramatizace, četba pohádek s vánoční tématikou, vánoční setkání

Akce MŠ: vánoční setkání tříd, vánoční setkání s rodiči, prarodiči, vánoční setkání s důchodci města, návštěva kostela, Mikulášská nadílka s čertovskými hrátky.

 

 

Integrovaný blok -"Překvapení paní Zimy"

 

Vzdělávací cíle:

 

 

24

............................................................................................................................................................................................................................

 

 

                                      1. Osvojení si poznatků o zimě

 

Kompetence k učení: dítě umí popsat základní znaky zimy

Kompetence k řešení problémů: dítě zvládá řešení jednoduchých cest a labyrintů

Kompetence komunikativní: dítě dokáže různými prostředky vyjádřit pocity ze zimy

Kompetence sociální a personální: dítě si uvědomuje správné chování při zimních sportech

Kompetence činnostní a občanské: dítě dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje a druhých

 

Nabídka činností: kreslení, malování, recitace, zpěv, práce s papírem, vystřihovánky, dramatizace, poslech

 

 

                               2. Získávání poznatků o materiálech

 

Kompetence k učení: dítě umí určit z čeho je daný předmět vyroben

Kompetence k řešení problémů: dítě cestou pokusu vnímá a uvědomuje si vlastnosti materiálů

Kompetence komunikativní: dítě rozšiřuje svou slovní zásobu o nové pojmy

Kompetence sociální a personální: dítě se při společných činnostech domlouvá a spolupracuje

Kompetence činnostní a občanské: dítě umí třídit odpad /sklo, papír, plast/

Nabídka činností: manipulace, dramatizace, pozorování, vytváření z odpadového materiálu

 

                                    3. Získávání poznatků o čase

 

Kompetence k učení: dítě umí popsat průběh svého dne (ráno, poledne, večer)

Kompetence k učení: dítě umí vyjmenovat dny v týdnu

Kompetence k řešení problémů: dítě zvládá za pomoci učitelky rozeznat roční období podle charakteristických znaků

Kompetence komunikativní: dítě umí vyprávět o svém prožitém dnu

Kompetence sociální a personální: dítě umí napodobovat modely chování v průběhu dne

Kompetence činnostní a občanské: dítě se zajímá o dění kolem sebe

Nabídka činností: kreslení, malování, modelování, manipulace s obrázky, námětové hry

Doplňkový tématický okruh: 4. Zápis do základní školy

Akce MŠ: zimní olympiáda, schůzka s rodiči před zápisem

 

 

25

.........................................................................................................................................................................................................................................

 

                                      

Integrovaný blok -"Za poznáním jdeme světem"

 

Vzdělávací cíle:


                   1. Získávání poznatků o vesmíru a o planetě Zemi
 

Kompetence k učení: dítě má základní poznatky o vesmíru

Kompetence k řešení problémů: dítě zvládne poznat planetu Zemi (starší děti i některé další)

Kompetence komunikativní: dítě dokáže vyjádřit svou představu o vesmíru

Kompetence sociální a personální: dítě si uvědomuje, že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou

Kompetence činnostní a občanské: dítě si uvědomuje, jak může chránit své životní prostředí (planeta Země, vesmír)

Nabídka činností: práce s encyklopediemi, výtvarné, dramatické a poslechové činnosti, pohybová hry, manipulace


                                      2. Seznamování s národy

 

Kompetence k učení: dítě má základní poznatky o světě lidí, kultuře

Kompetence k řešení problémů: dítě zvládá přiřadit jednotlivé typy lidí k příslušnému kontinentu

Kompetence komunikativní: dítě si uvědomuje, že každý národ hovoří svou řečí

Kompetence sociální a personální: dítě chápe, že jsou lidé různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem

Kompetence činnostní a občanské: dítě respektuje pravidla společného soužití a chápe potřebu je zachovávat

Nabídka činností: práce s knihou, námětové hry, výroba doplňků k námětovým hrám, výroba masek

 

                               3. Rozvíjet u dětí poznatky o vlasti

Kompetence k učení: dítě umí poznat symboly státu a svého města
Kompetence k řešení problémů: dítě na základě vlastní fantazie a představivosti řeší cesty
Kompetence komunikativní: dítě umí popsat symboly státu
Kompetence sociální a personální: dítě se při činnostech spolupodílí na společných rozhodnutích
Kompetence činnostní a občanské: dítě si uvědomuje svá práva i práva druhých
Nabídka činností: pracovní listy, návštěva MÚ, poslech státní hymny,
Doplňkový tématický okruh:

                                             4. Masopustní rej
Akce MŠ: Masopustní rej

 

 

26

.........................................................................................................................................................................................................................

 

Integrovaný blok -"Otevírání studánek"

 

Vzdělávací cíle:

 

                                       l. Osvojení si poznatků o vodě

Kompetence k učení: dítě umí popsat koloběh vody v přírodě

Kompetence k řešení problémů: dítě si prostřednictvím pokusů uvědomuje  proměny vody

Kompetence komunikativní: dítě dokáže ztvárnit různými výrazovými prostředky vodu

Kompetence sociální a personální: dítě si uvědomuje vodu jako živel (utonutí, záplavy,...)

Kompetence činnostní a občanské: dítě si uvědomuje, že není jedno, jakou vodu pije

Nabídka činností: práce s knihou, pracovní listy, kresba, malba, pohybové ztvárnění, hudební činnosti

 

                             2. Rozvíjet poznatky o vlivu jara na přírodu

 

Kompetence k učení: dítě umí popsat znaky jara

Kompetence k řešení problémů: dítě umí přiřadit k jarnímu období odpovídající činnosti

Kompetence komunikativní: dítě umí popsat obrázek s jarní tématikou

Kompetence sociální a personální: dítě při společných hrách, při pobytu venku respektuje druhé

Kompetence činnostní a občanské: dítě si váží práce i úsilí druhých

Nabídka činností: zpěv jarních písní, pohybové ztvárnění, naslouchání zvuků jarní přírody, vystřihování, nalepování

Doplňkový tematický okruh: Měsíc knihy, Hudební nástroje

Akce MŠ: návštěva knihovny

 

 

 

 

27

......................................................................................................................................................................................................................

 

 Integrovaný blok -"Můj mazlíček"

 

Vzdělávací cíle:

 

                             1. Seznamování s velikonočními tradicemi 

Kompetence k učení: dítě aktivně prožívá přípravy na velikonoční svátky

Kompetence k řešení problémů: dítě umí z dané skupiny předmětů vybrat ty, které charakterizují velikonoce

Kompetence komunikativní: dítě se umí aktivně zapojit do přípravy oslav velikonočních svátků

Kompetence sociální a personální: dítě napodobuje modely prosociálního chování (velikonoční hodování)

Kompetence činnostní a občanské: dítě umí přistupovat k úkolům a povinnostem odpovědně

Nabídka činností: recitace jarních básní, zpěv jarních písní, pracovní listy, kresba, malba, pohybové ztvárnění, hudební činnosti, vystřihování, nalepování


            2. Osvojení si poznatků o zvířatech (domácích, lesních, exotických)

Kompetence k učení: dítě umí poznat dané druhy zvířat

Kompetence k řešení problémů: dítě zvládne přiřadit mládě k rodičům

Kompetence komunikativní: dítě umí popsat prostředí, ve kterém zvířata žijí

Kompetence sociální a personální: dítě dokáže projevovat citlivost a ohleduplnost směrem ke zvířatům

Kompetence činnostní a občanské: dítě si uvědomuje nebezpečí chování některých zvířat

Nabídka činností: pozorování zvířat, práce s encyklopedií, pracovní listy, poslech a napodobování zvířecích hlasů, malování,

Akce MŠ: velikonoční výstava, hledání velikonočních vajíček,dopravní dny, rej čarodějnic.

 

Doplňkový tematický okruh: Pravolevá orientace, prostorové vztahy

 

 

 

28

........................................................................................................................................................................................................................


Integrovaný blok -"Všechno kolem kvete"

 

Vzdělávací cíle:

 

               1. Osvojení si poznatků o květinách (luční, zahradní, pokojové)

Kompetence k učení: dítě dokáže poznat a pojmenovat několik druhů květin

Kompetence k řešení problémů: dítě zvládá určit počet květin

Kompetence komunikativní: dítě se umí popsat prostředí, ve kterém květina roste

Kompetence sociální a personální: dítě napodobuje modely prosociálního chování (Den matek)

Kompetence činnostní a občanské: dítě ví, že není jedno, v jakém prostředí žije (péče o květiny, co potřebují k životu)

Nabídka činností: pozorování, sázení, pletí, rychlení, recitace básní, zpěv písní, pracovní listy, kresba, malba, pohybové ztvárnění, vystřihování, nalepování

 

 

2. Poznat a pojmenovat některé druhy hmyzu (mravenec, motýl, slunéčko sedmitečné, vážka, můra, moucha, včela, čmelák)

 

Kompetence k učení: dítě na základě vlastního zkoumání a objevování umí poznat některé druhy hmyzu

Kompetence k řešení problémů: dítě zvládá vytvořit skupinu určitého hmyzu

Kompetence komunikativní: dítě umí volně hovořit o životě hmyzu

Kompetence sociální a personální: dítě dokáže pomoci slabšímu

Kompetence činnostní a občanské: dítě si uvědomuje nebezpečí hmyzu s ohledem na své zdraví (své i druhých)

Nabídka činností: pozorování, práce s encyklopedií, s lupou, s mikroskopem, pracovní listy, malování, kreslení

Akce MŠ: besídky pro maminky, vystoupení pro seniory města

Doplňkový tematický okruh: Číselná řada

 

 

Integrovaný blok -"Sluničko, sviť nám a hřej"

 

Vzdělávací cíl:

 

                        1.Osvojení si poznatků o dopravních prostředcích

Kompetence k učení: dítě umí poznat druh dopravního prostředku

Kompetence k řešení problémů: dítě dokáže určit, kde a jak (po čem) se dopravní prostředek pohybuje

Kompetence komunikativní: dítě umí vyprávět zážitek z cestování

Kompetence sociální a personální: dítě si uvědomuje, jak se má chovat v dopravním prostředku

Kompetence činnostní a občanské: dítě odhaduje riziko ve spojitosti s dopravním prostředkem

Nabídka činností: pozorování, pracovní listy, kresba, malba, námětové hry, vystřihování, nalepování

 

29

...................................................................................................................................................................................................

 

2.Posilování znalostí dětí o nebezpečích ohrožujících zdraví (utonutí, uštknutí hadem, bodnutí hmyzem, návykové látky, cizí osoby)

 

Kompetence k učení: dítě se orientuje v možných nebezpečích ve svém okolí

Kompetence k řešení problémů: dítě umí určit co je dobře a co je špatně

Kompetence komunikativní: dítě dokáže sdělit své problémy různými prostředky

Kompetence sociální a personální: dítě ví, že při setkání s neznámým se má chovat obezřetně

Kompetence činnostní a občanské: dítě ví, jak se má chovat v případě hrozícího nebezpečí

Nabídka činností: pozorování, práce s encyklopedií, rozhovory, pracovní listy, malování, kreslení, práce s obrázky

Akce MŠ: Den dětí, třídní výlety, letní olympiáda, Pasování, rozloučení s předškoláky, Poslední zvonění

 

 

Integrované bloky byly vytvořeny společně pedagogickým sborem mateřské školy. V průběhu let byly ověřovány a hodnoceny ve všech třídách a dotvořeny do současné podoby.

Integrované bloky jsou pro všechny třídy mateřské školy povinné, ale průběh jejich realizace je zcela na uvážení jednotlivých tříd. Závazným kritériem je soulad s RVP PV. Realizace by měla být postavena na dostatku zajímavých a různorodých vzdělávacích příležitostí a podnětů, vycházet z potřeb dětí a odpovídat jejich věku. Nabídka činností je pouze nástinem možností realizace.

 

 

 

30

.......................................................................................................................................................................................

 

Evaluační systém

 

                     Určení pravidel vnitřní evaluace mateřské školy

 

 • Proč hodnotíme a evaluujeme?

Cílem hodnocení a evaluace je ověřit a zlepšit kvalitu. Navíc tato povinnost

je dána RVP PV.

 • Koho hodnotíme?

Hodnotíme ve vztahu k dítěti, k zaměstnancům a k sobě samému.  

 • Co evaluujeme?

Evaluovat znamená podle RVP PV průběžně i závěrečně sledovat,

zaznamenávat činnost školy a vyhodnocovat všechny stanovené cíle

jednotlivých oblastí, školního vzdělávacího programu a třídního

vzdělávacího programu.

 • Kdy hodnotíme?

Hodnotíme průběžně, vlastně neustále, podvědomě i vědomě vše, co

vnímáme, pozorujeme a záměrně zvláště při hospitacích.

 • Kdy evaluujeme?

Evaluujeme tehdy, když chceme zjistit, zda jsme úspěšní, či neúspěšní

a chceme vědět v čem a proč, když chceme věci zlepšovat a zvyšovat kvalitu činnosti školy.

 • Jakým způsobem evaluujeme, hodnotíme?

Metodami hodnocení a evaluace jsou rozhovory, diskuse, pozorování, opakované pozorování, hospitace, rozbor dokumentace školy, dotazník, anketa.

 


                                Plán vnitřní evaluace mateřské školy
Evaluační a hodnotící činnosti jsou nedílnou součástí všech našich činností v mateřské škole. Považujeme je za určité opakující se aktivity s flexibilními způsoby myšlení a využíváním zpětnovazebních mechanismů. Důležitým krokem pro kvalitně fungující evaluaci školy bylo vytvoření evaluačního plánu školy. Jelikož si sami utváříme pro svou školu a třídu konkrétní vzdělávací program, je na nás, abychom si také sami sledovali a ověřovali, zda je náš školní či vzdělávací program funkční.

 

Naše mateřská škola si vytvořila následující systém vnitřní evaluace:

 • Analýza SWOT
 • Hospitační činnost ředitelky školy  
 • Vyhodnocování Školního vzdělávacího programu – na konci každého školního roku
 • Vyhodnocování výchovně vzdělávacích procesů a výsledků ve třídních vzdělávacích programech - 2 x ročně
 • Hodnocení tematických částí vždy po jejich ukončení

31

.......................................................................................................................................................................................................................

 

 • Denní hodnocení pedagogické činnosti
 • Portfolio dítěte - průběžně dle potřeby
 • Dotazníkové šetření u rodičů 

Určení nástrojů hodnocení a autoevaluace

 • metoda pozorování
 • následné pozorování
 • analýza prací dětí  
 • analýza ŠVP, TVP
 • rozhovory
 • diskuse
 • hospitace
 • vzájemné hospitace – stínování

Pro objektivizaci hodnocení a autoevaluace využíváme následující prostředky:

 • analýzu dokumentace školy
 • aktuální inspekční zprávu
 • vlastní hodnocení školy
 • fotodokumentaci
 • dotazník 

 

                                 Cíle a úkoly pro vnitřní hodnocení

 •  Cíle pro vnitřní hodnocení:

Vyvozování odpovídajících závěrů jak pro vlastní práci, tak pro práci ostatních kolegů na základě porovnávání s obsahem RVP PV, s obsahem školního vzdělávacího programu, třídního vzdělávacího programu a s výsledky u dětí. Zhodnocení práce jednotlivých pracovnic, ale i své vlastní. 

 • Úkoly pro vnitřní hodnocení:

Po ukončení činností spojených s určitým tématem, zhodnotit

Jak se děti cítily?

Co se děti naučily?

Co se povedlo?

Co se nepovedlo a proč?

Na pedagogických a provozních poradách hodnotit naplňování Školního vzdělávacího programu.

V průběhu roku konzultovat s rodiči případné náměty pro další práci s dětmi,

popřípadě i nedostatky.

Na závěr školního roku zhodnotit výsledky práce školy a jejich soulad

s RVPPV. Navrhnout případné změny a opatření. Vytyčit úkoly vyplývající z tohoto hodnocení.

 

32

.............................................................................................................................................................................................................................

 

Směry vztahů evaluace školy

 

 • ředitelka - hlavní vztah působení školy ve vnějších vztazích,
 • výchovně- vzdělávací činnost - důležitý vztah úrovně a kvality,
 • učitelky - vztah výchovy, vzdělávání a bezpečnosti dětí,
 • uklízečky - vztah působení čistoty, hygienických podmínek a bezpečnosti,
 • kuchařky - vztah kvality a pestrosti stravy, hygienické normy
 • zahrada - vztah působení přírodního prostředí, venkovního pobytu dětí
 • vybavení tříd, šaten - vztah inspirativního a motivačního prostředí pro děti, hygienické podmínky,

 

32

...........................................................................................................................................................................................................................................

 

 
 • ředitelka - zajištění veškerých podmínek, všech vztahů ve škole, organizace školy,
 • učitelka - hlavní vztah vzdělávání, výchovy a bezpečnosti dítěte,
 • ŠVP, TVP - vztah kvality, souladu potřeb dětí, podmínek školy,
 • uklízečky - vztah působení čistoty, hygienických podmínek a bezpečnosti,
 • kuchařky - vztah kvality a pestrosti stravy, hygienické normy, úrovně stolování
 • zahrada - vztah k přírodě, motivace, venkovní zázemí, bezpečnost,
 • budovy školy - vztah pohybu, bezpečnosti, kvalitního zázemí, hygienické normy,
 • vybavení tříd, šaten - vztah inspirativního a motivačního prostředí, pocitu bezpečnosti a sounáležitosti

 

Portfolio dítěte

Portfolio dítěte není typickým prostředkem autoevaluace. Je to osobní složka každého dítěte, kterou zakládáme při jeho vstupu do mateřské školy, nejlépe ve spolupráci s rodiči dítěte. Slouží nám především jako podklad pro další plánování vzdělávacích aktivit dítěte a je východiskem individuálního přístupu k dítěti. Portfolio dítěte nám poskytuje důležité poznatky z oblasti plnění třídního vzdělávacího programu u jednotlivého dítěte a ukazuje, zda vytvořené podmínky, zvolený přístup a činnosti přispívají k optimálnímu rozvoji konkrétního dítěte.

Při sledování dítěte se zaměřujeme na jeho konkrétní projevy a dovednosti, a to zejména takové, které významně přispívají k vytváření základů klíčových kompetencí u dětí předškolního věku.

 

33

.............................................................................................................................................................................................................................

 

Informace získané pozorováním a dalšími metodami vedeme v písemné formě. Způsob vedení záznamů je věcí dohody mezi členkami celého pedagogického sboru.

 

Portfolio dítěte v naší mateřské škole má následující obsah:

 • základní údaje o rodině dítěte
 • záznamové archy zpracované zpravidla 2 x ročně;
 • výtvarné práce dětí, které vypovídají o určitém pokroku či neúspěchu dítěte;
 • pracovní listy zaměřené na sledování školní zralosti;
 • ostatní dokumenty (například vyjádření pedagogicko- psychologické poradny, speciálního centra, odborných lékařů).

 

Výsledná pozorování a záznamy využíváme při neformální komunikaci s rodiči dítěte. Rodiče zřetelně vidí postup dítěte, co všechno se naučilo a zvládlo, popřípadě kde se objevují problémy.

Samozřejmě nezapomínáme, že jakékoliv osobní poznámky o dítěti i záznamy o jeho rozvoji a učení, jsou důvěrné a slouží pouze nám a rodičům.

 

Evaluace a autoevaluace na úrovni třídního vzdělávacího programu

Každodenní vyhodnocování pedagogické činnosti

Při každodenním průběžném vyhodnocování sledujeme, jak se rozvíjí jednotlivé části tematického celku, zda námi nabízené činnosti vedou k výstupům. Průběžným vyhodnocováním se nám otvírá pohled na co můžeme navazovat, k čemu se vracet, co je třeba zlepšit a čím je vhodné pokračovat.  Při tomto vyhodnocování je kladen důraz na spolupráci učitelek na třídě a jejich vzájemné konzultace o úspěších či neúspěších při realizaci nabízených vzdělávacích činností.

 • Vycházel tematický celek z aktuální situace a potřeb dětí?
 • Přispěl tematický celek k rozvoji hodnot a postojů dítěte a jakých
 • Respektovalo téma zájem dětí?
 • Bylo téma dětem srozumitelné?
 • Byl tematický celek úspěšný či neúspěšný a proč
 • Které kompetence dětí se tématem rozvíjely?
 • Bralo téma ohled na aktualizaci dětských potřeb?
 • Přineslo téma vnitřní motivací děti k poznávání?

 

34

.............................................................................................................................................................................................................................

 • Umožnilo téma dítěti samostatně se vyjadřovat, uplatňovat, posilovat jeho sebevědomí?
 • Bralo téma ohled na získávání nových zkušeností, poznatků, schopností a dovedností, i potřebu vlastní odpovědnosti, spoluodpovědnosti?

 

Hodnocení třídního vzdělávacího programu

Hodnocení třídního vzdělávacího programu probíhá v naší škole pololetně. Pololetní hodnocení nám poskytuje řadu významných podnětů pro pedagogickou činnost s dětmi v další etapě a zároveň slouží jako podklad pro evaluační zprávu za celou školu. Základem pro pololetní hodnocení jsou informace získané prostřednictvím jednotlivých forem hodnocení: zpětné vazby tematické části, záznamů o dítěti, každodenního vyhodnocování pedagogické činnosti, sebehodnocení a v druhém pololetí školního roku využíváme i výsledků z dotazníků pro rodiče.

Pro pololetní hodnocení máme dána jasná hlediska a strukturu hodnocení, aby byly výstupy z jednotlivých tříd ve stejné rovině a sloužily tak jako podklad pro evaluační zprávu školy.

Osnova hodnocení:

 • Má třída potřebné materiální, technické, hygienické a personální podmínky pro naplňování cílů, které si stanovila ve svém třídním programu?
 • Zhodnocení klimatu ve třídě (spolupráce dětí a učitelek, spolupráce učitelek na třídě).
 • Jsou jednotlivé integrované bloky vhodně postaveny?
 • Přinášejí integrované bloky očekávané výsledky vzdělání?
 • Je využíváno dostatečné množství metod a forem prožitkového učení?
 • Mají děti dostatečný prostor pro samostatné objevování a tvůrčí činnosti?
 • Které činnosti děti volí nejraději?
 • Dosahují děti očekávaných vzdělávacích pokroků?
 • Které oblasti nám při vzdělávání činí potíže?
 • Je důsledně dbáno na zohledňování individuálních potřeb jednotlivých dětí?
 • Daří se komunikovat s rodiči všech dětí?
 • Jsou rodiče s výsledky vzdělávání dětí spokojeni?

35

......................................................................................................................................................................................................................

 • Je program spolupráce pro rodiče dostatečně zajímavý?
 • Návrhy opatření - zlepšení, čemu se budeme věnovat dál.

 

Evaluace na úrovni školního vzdělávacího programu

 

Každoročně by mělo probíhat vyhodnocení programu jako celku, a to proto, aby bylo možno dle získaných poznatků vytvořený a zrealizovaný program potvrdit, popř. jej upravit.

 Porovnat realitu, tedy skutečný stav, kterého bylo v uplynulém období dosaženo, se záměry a obsahem programu, do jaké míry je program vyhovující, kde jsou jeho silné stránky, na které lze navázat, kde jsou slabiny a rizika, na které je třeba dát napříště pozor.

Součástí evaluace ŠVP by mělo být i vyhodnocení vzdělávacího obsahu, který školní program dětem nabízí. Proto je nutno nejprve vyhodnotit vzdělávací obsah nabízený na úrovni tříd. Teprve podle toho, jak proběhla realizace vzdělávací nabídky ve třídách a jakých výsledků bylo dosaženo (jak se pracovalo pedagogům, co se povedlo či nepovedlo, co se osvědčilo, jaké problémy se ve vzdělávací práci objevovaly, co si děti odnesly apod.), je možno vyhodnotit ji jako celek.

 

 

 

 

 

36

............................................................................................................................................................................................................................

 

  Přílohy

 

 

1.  Plán akcí

 

 • ·     informační třídní schůzky
 • ·     Logopedická depistáž s klinickou logopedkou
 • ·     Týden knihoven 
 •       Drakiáda
 • ·     Dýňování – podzimní tvořivé odpoledne s rodiči
 • ·     Voňavé pečení
 • ·     Hrátky s čerty a Mikulášská nadílka
 • ·     Vánoční besídky
 • ·     Třídní schůzky před zápisem předškolních dětí do 1. třídy ZŠ
 • ·     Zimní olympiáda
 • ·     Masopustní veselí
 • ·     Den Země
 • ·     Den otevřených dveří
 • ·     Velikonoční tvoření - jarní tvořivé odpoledne
 • ·     Dopravní dny
 • ·     Pálení čarodějnic
 • ·     Besídky pro maminky
 • ·     Letní olympiáda
 • ·     Návštěva předškolních dětí v 1. třídě ZŠ
 • ·     Den dětí
 • ·     Výstava tabla s předškoláky
 • ·     Třídní výlety
 • ·     Pasování na školáka a rozloučení s předškoláky
 • ·     Poslední zvonění
 • ·     Vystoupení pro veřejnost 
 • ·     Vítání občánků
 • ·     Divadelní představení
 • ·     Besedy, exkurze, návštěvy knihovny, fotografování

 

 

 

 

 
37
 
....................................................................................................................................................................................................
 
 

2. Spolupráce

 

Plán spolupráce s městskou knihovnou

 

 •      návštěva dětí v průběhu roku v Městské knihovně v Rotavě, medailonky,  besedy nad knihami, půjčování knih
 •        výzdoba knihovny dětskými pracemi                                

                                               

Plán spolupráce se základní školou

 • návštěva učitelek v 1. třídách při vyučovací hodině, odborné pohovory o dětech
 • sledování průběhu zápisu dětí do 1. tříd, účast ředitelky, učitelek
 • kulturní vystoupení dětí z MŠ na slavnosti ke Dni učitelů v ZŠ
 • společná divadelní představení nebo besedy
 • návštěva předškoláků na vyučovací hodině v 1. třídách ZŠ, sledování dětí při zapojení v hodině
 • návštěva ve školní družině ZŠ, seznámení s prostředím
 • společná akce - Poslední zvonění, vystoupení dětí na slavnostním zakončení školního roku , předání štafety žáků 9. tříd budoucím prvňáčkům 

 

Plán spolupráce s rodiči

 
 • Informativní schůzky
 • Hrátky s čertem a Mikulášská nadílka
 • Voňavé pečení
 • Besídky pro rodiče
 • Tvořivá odpoledne s rodiči
 • Schůzky ve třídách před zápisem dětí do 1. tříd
 • Masopustní veselí
 • Rej čarodějnic
 
 
 
 
 
38
.....................................................................................................................................................................................................................
 
 • Oslava dne dětí
 • Pasování na školáka
 • Poslední zvonění - rozloučení s budoucími prvňáčky
 • Spolupráce při vytváření školního jídelníčku              

Rodiče jsou v mateřské škole vždy vítáni. V případě potřeby individuálních rozhovorů o výchově a vzdělávání svých dětí si mohou rodiče domluvit s třídními učitelkami a ředitelkou školy schůzku.              

 

                                        Plán spolupráce s hasiči

 • účast hasičů na akcích školy - Rej čarodějnic, Den dětí ( ukázka techniky )
 • spolupráce při cvičném poplachu v MŠ, v průběhu školního roku

 

Plán spolupráce s městskou a státní policií

 • Dopravní dny
 • účast policistů při oslavě Dne dětí – ukázky techniky a vybavení

 

Plán spolupráce s městem Rotava

 • Vystoupení dětí při akcích města
 • Vítání nových občánků města
 • Vánoční setkání s důchodci města
 • Vystoupení pro seniory města v domě s pečovatelskou službou – Den matek
 • Návštěva představitelů města při loučení s předškoláky mateřské školy.

                                      

                                      Plán spolupráce se ZO ČSZ v Rotavě

 

 • Jarní a podzimní exkurse v zahrádkářské kolonii
 • Úprava zahrady mateřské školy
 • Výzdoba na výstavě zahrádkářů

 

 

 

39

......................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 3.  Konkretizované očekávané výstupy

Materiál „Konkretizované očekávané výstupy“ doplňuje dokument Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV).

Konkretizované očekávané výstupy rozpracovávají a zpřesňují jednotlivé očekávané výstupy v rámci vzdělávacích oblastí v RVP PV, které jsou popsány v optimální úrovni a které lze považovat pro děti na konci předškolního období za žádoucí.

Konkretizované výstupy upřesňují požadavky na jednotlivé očekávané výstupy v podobě činností a příležitostí tak, aby bylo zcela jasné, co by mělo dítě zpravidla na konci předškolního vzdělávání dokázat.

S pomocí konkrétních očekávaných výstupů stanoví pedagogové v rámci integrovaných bloků cílenou vzdělávací nabídku, která je pro naplňování očekávaných výstupů smysluplná a účelná. Ke snadnější orientaci jsou výstupy kódovány, uspořádány nejen do pěti vzdělávacích oblastí RVP PV, ale v jejich rámci dále utříděny do konkrétnějších „podoblastí“ rozvoje a učení dítěte. Protože vzdělávací oblasti v RVP PV se vzájemně prolínají, jsou i některé očekávané výstupy uváděné v jednotlivých vzdělávacích oblastech provázané, popř. se do určité míry opakují. Dále jsou očekávané výstupy uvedeny ve zkrácené podobě a pojmy, které upřesňují očekávaný výstup, se posouvají do kategorie konkretizovaný výstup. 

 

Struktura:

 

 

40

...............................................................................................................................................................................................................

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5. 1 DÍTĚ A JEHO TĚLO (BIOLOGICKÁ)

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5.1. DÍTĚ A JEHO TĚLO.pdf (453062)¨

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5. 2 DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA (PSYCHOLOGICKÁ)

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5.2 DÍTĚ A JEHO PSYCHYKA.pdf (494824)

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5. 3 DÍTĚ A TEN DRUHÝ (SOCIÁLNÍ)

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5.3. DÍTĚ A TEN DRUHÝ.pdf (445201)

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5. 4 DÍTĚ A SPOLEČNOST (SOCIOKULTURNÍ)

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5.4. DÍTĚ A SPOLEČNOST.pdf (281153)

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5. 5 DÍTĚ A SVĚT (ENVIRONMENTÁLNÍ)

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5.5. DÍTĚ A SVĚT.pdf (417877)

 

41 - 51

.......................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

 

 

Třída Šnečci