Informace o provozu MŠ 

od 1.6. 2020 a jeho podmínkách

 
 

Od 1. 6. 2020 bude obnoven provoz mateřské školy v plném rozsahu. Vzhledem k potřebě dodržení epidemiologických doporučení a opatření budou do odvolání platit tyto uvedené bezpečnostně-hygienické a organizační podmínky:

MŠ nebudou navštěvovat děti s oslabenou imunitou nebo chronicky nemocné a děti rodičů, kteří čerpají OČR. Rodiče budou muset v případě, že budou MŠ vyzváni, doložit výše uvedené skutečnosti.

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška) – v šatně zákonný zástupce uloží roušku dítěte do igelitového sáčku.
 • Dítě i doprovod si při příchodu do školky vydezinfikují ruce.
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

 

Provoz a hygienická opatření:

 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne trávit venku v areálu MŠ.
 • Pro pobyt venku se využívá především areál MŠ, včetně zahrady a dětského hřiště. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školky vstoupit.
 • Děti, u kterých bude při ranním filtru zjištěna zvýšená teplota nebo jiné příznaky virové infekce (např. kašel, bolest hlavy, slabost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) nebudou do mateřské školy přijaty. Měření teploty 2 x denně – ráno a v poledne – děti s naměřenou tělesnou teplotou vyšší než 37,3 °C budou předáni zákonnému zástupci.
 • Před příchodem do třídy si děti v umývárně umyjí důkladně ruce mýdlem.
 • Děti si nebudou nosit hračky z domova
 • Z důvodu usnadnění úklidu, dezinfekce a stravování žádáme rodiče dětí, které za dané situace nebudou MŠ navštěvovat, aby podali zprávu.

Pokud dítě z důvodu COVID-19 nenastoupí, bude úplata prominuta.

Pokud dítě nastoupí, rodič uhradí stravné, případně i úplatu v termínu

            do 5. 6.2020.

Zákonný zástupce dítěte odevzdá před nástupem dítěte podepsané „Čestné prohlášení a seznámení se s rizikovými faktory.“ (ke stažení)