Informace o obnovení provozu MŠ a jejích podmínkách

 
 

Od 18. 5. 2020 bude obnoven provoz mateřské školy. Vzhledem k potřebě dodržení epidemiologických doporučení a opatření budou do odvolání platit tyto uvedené bezpečnostně-hygienické a organizační podmínky:

 

Bezpečnostně-hygienická doporučení pro zabezpečení provozu MŠ

Provoz mateřské školy bude dočasně omezen. Bude určen především rodinám, které nemají jinou možnost jak zajistit dohled nad svými dětmi. Do mateřské školy budou docházet pouze děti zaměstnaných rodičů (děti, jejichž alespoň jeden ze zákonných zástupců je nezaměstnaný, nebo je na MD nebo RD, nebo čerpá ošetřovné, nebudou v době omezeného provozu MŠ navštěvovat). Dále nebudou MŠ navštěvovat děti s oslabenou imunitou nebo chronicky nemocné. Rodiče budou muset v případě, že budou MŠ vyzváni, doložit výše uvedené skutečnosti.

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška) – v šatně zákonný zástupce uloží roušku dítěte do igelitového sáčku.
 • Dítě i doprovod si při příchodu do školky vydezinfikují ruce.
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

 

Provoz a hygienická opatření:

 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne trávit venku v areálu MŠ.
 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školky vstoupit.
 • Děti, u kterých bude při ranním filtru zjištěna zvýšená teplota nebo jiné příznaky virové infekce (např. kašel, bolest hlavy, slabost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) nebudou do mateřské školy přijaty. Měření teploty 2 x denně – ráno a v poledne – děti s naměřenou tělesnou teplotou vyšší než 37,3 °C budou předáni zákonnému zástupci.
 • Před příchodem do třídy si děti v umývárně umyjí důkladně ruce mýdlem.
 • Děti si nebudou nosit hračky z domova
 • Provoz mateřské školy bude omezen na 2 třídy, děti budou ve 2 šatnách. Důvodem je usnadnění úklidu, dezinfekce a stravování. Složení tříd se stanoví předem.

 

Zákonný zástupce dítěte odevzdá před nástupem dítěte podepsané „Čestné prohlášení a seznámení se s rizikovými faktory.“ (ke stažení)

 

Úplata za měsíc květen je krácena ve výši 150,-Kč.

Rodiče dětí, které nemohou MŠ navštěvovat, úplatu nehradí.